Dissolving Hierarchies: Mariia Annenkova’s Artistic Quest for Equality/ Hiyerarşileri Çözmek: Mariia Annenkova’nın Eşitlik İçin Sanatsal Arayışı

Text my / Metin: Derya Ocean

 

In a world where hierarchies seem to govern every aspect of life, South East London-based interdisciplinary artist Mariia Annenkova challenges these structures through her latest project, “More Than Human Interactions.” Specializing in painting, performance, and new media art, Annenkova’s work delves into the realm of intraspecies participation, connectivity, and encounter, offering a fresh perspective on power dynamics and organization.

Hiyerarşilerin hayatın her alanını yönettiği bir dünyada, Güneydoğu Londra merkezli disiplinler arası sanatçı Mariia Annenkova, son projesi “More Than Human Interactions” ile bu yapılara meydan okuyor. Resim, performans ve yeni medya sanatında uzmanlaşan Annenkova’nın çalışmaları, tür içi katılım, bağlantı ve karşılaşma alemini derinlemesine inceleyerek, güç dinamikleri ve organizasyonuna yeni bir bakış açısı sunuyor.

At the heart of Mariia Annenkova’s artistic vision lies a call for equality and a rejection of traditional hierarchical systems. Her methodology involves actively rearranging the human-animal dynamic in ecological terms and redefining animals’ roles in ethical and cultural contexts. Through this approach, she seeks to establish a co-constitutive cultural environment where respectful communication and cooperation flourish.

Mariia Annenkova’nın sanatsal vizyonunun merkezinde eşitlik çağrısı ve geleneksel hiyerarşik sistemlerin reddi yatıyor. Metodolojisi, insan-hayvan dinamiğini ekolojik terimlerle aktif olarak yeniden düzenlemeyi ve hayvanların rollerini etik ve kültürel bağlamlarda yeniden tanımlamayı içeriyor. Bu yaklaşımla, saygılı iletişim ve işbirliğinin yeşerdiği ortak kurucu bir kültürel ortam oluşturmaya çalışır.

One of the defining aspects of Mariia’s work is its collaborative nature. She embraces the power of collective creation and seeks to dismantle the boundaries between humans and animals. By involving both beings in the artistic process, Mariia fosters empathy and mindfulness of living with wildlife, encouraging a deeper understanding of the interdependence between all living creatures.

Mariia’nın çalışmasının tanımlayıcı yönlerinden biri, işbirlikçi doğasıdır. Kolektif yaratmanın gücünü benimsiyor ve insanlarla hayvanlar arasındaki sınırları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Mariia, her iki varlığı da sanatsal sürece dahil ederek, tüm canlılar arasındaki karşılıklı bağımlılığın daha derin bir şekilde anlaşılmasını teşvik ederek, empati ve vahşi yaşamla yaşama farkındalığını geliştirir.

Beyond her art practice, Mariia Annenkova is also a dedicated art tutor, striving to instill eco-consciousness in young minds. Her workshops for children in London nurture an appreciation for wildlife, teaching kids to coexist harmoniously with nature. Through her mentorship and private art tutoring, Mariia extends her passion for equality and collaboration to the younger generation, empowering them to embrace a more inclusive worldview.

Mariia Annenkova, sanat pratiğinin ötesinde genç beyinlere eko-bilinç aşılamaya çalışan kendini işine adamış bir sanat öğretmenidir. Londra’daki çocuklara yönelik atölye çalışmaları, çocuklara doğayla uyumlu bir şekilde bir arada yaşamayı öğreterek vahşi yaşamı takdir etmeyi besliyor. Akıl hocalığı ve özel sanat dersleri aracılığıyla Mariia, eşitlik ve işbirliğine olan tutkusunu genç nesle de yayıyor ve onları daha kapsayıcı bir dünya görüşünü benimsemeleri için güçlendiriyor.

Her latest project, “More Than Human Interactions,” is a multi-layered screenprint on paper that evokes a profound emotional response. At first glance, the colored prints form open chains, but upon closer examination, each element reveals a top-down view of a dog. This unique artistic approach challenges viewers to reconsider their perception of animals and invites them to acknowledge the richness and complexity of non-human lives.

Son projesi “More Than Human Interactions”, derin bir duygusal tepki uyandıran, kağıt üzerinde çok katmanlı bir serigrafi. İlk bakışta, renkli baskılar açık zincirler oluşturuyor, ancak daha yakından incelendiğinde her bir öğenin bir köpeğin yukarıdan aşağıya bir görünümünü ortaya çıkardığı görülüyor. Bu benzersiz sanatsal yaklaşım, izleyicileri hayvanlara ilişkin algılarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyor ve onları insan olmayan yaşamların zenginliğini ve karmaşıklığını kabul etmeye davet ediyor.

In a world where divisions and hierarchies often dominate our interactions, Mariia Annenkova’s art serves as a powerful reminder of the importance of empathy and interconnectedness. By actively involving animals and humans in her creative process, she dissolves boundaries and paves the way for a more inclusive and compassionate future.

Bölünmelerin ve hiyerarşilerin genellikle etkileşimlerimize hakim olduğu bir dünyada, Mariia Annenkova’nın sanatı, empati ve birbirine bağlılığın önemini güçlü bir şekilde hatırlatıyor. Hayvanları ve insanları yaratıcı sürecine aktif olarak dahil ederek sınırları ortadan kaldırıyor ve daha kapsayıcı ve şefkatli bir geleceğin yolunu açıyor.

Through her paintings, performances, and new media art, Mariia Annenkova urges us to question our preconceived notions and embrace non-hierarchical perspectives. Her work calls upon us to break free from the shackles of traditional power structures and embrace a world of mutual respect and understanding, where all beings are recognized as valuable contributors to our shared cultural tapestry.

Mariia Annenkova, resimleri, performansları ve yeni medya sanatıyla bizi önyargılı fikirlerimizi sorgulamaya ve hiyerarşik olmayan bakış açılarını benimsemeye teşvik ediyor. Çalışmaları, bizi geleneksel güç yapılarının prangalarından kurtulmaya ve tüm varlıkların ortak kültürel dokumuza değerli katkıda bulunanlar olarak kabul edildiği, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı bir dünyayı kucaklamaya çağırıyor.

In a society striving for progress and evolution, artists like Mariia Annenkova play a pivotal role in challenging the status quo and envisioning a better, more egalitarian world. As we immerse ourselves in the thought-provoking and touching depths of “More Than Human Interactions,” we are reminded of the potential for transformation that lies within art, and the importance of embracing diverse perspectives to foster a truly harmonious and interconnected existence

İlerleme ve evrim için çabalayan bir toplumda Mariia Annenkova gibi sanatçılar, statükoya meydan okumada ve daha iyi, daha eşitlikçi bir dünya tasavvur etmede çok önemli bir rol oynuyor. “More Than Human Interactions”ın düşündürücü ve dokunaklı derinliklerine kendimizi kaptırırken, sanatın içinde yatan dönüşüm potansiyelini ve gerçekten uyumlu ve birbirine bağlı bir varoluşu teşvik etmek için farklı bakış açılarını benimsemenin önemini hatırlatıyoruz.