Visual Poetry: Istanbul’s Essence Explored by Emerging Video Artists
Görsel Şiir: Yükselen Video Sanatçıları Tarafından Keşfedilen İstanbul’un Özü

Text/Metin: Derya Ocean 

Istanbul, a city that straddles two continents, has long been a muse for artists seeking inspiration from its rich cultural tapestry. In this article, we delve into the creative minds of Nesibe Bostancı, Burhan Tekçe, and Alex Vyatkin, who, through their distinct visual languages, capture the essence of this mystical city. 

İki kıtanın ortasında yer alan İstanbul, zengin kültürel dokusundan ilham almak isteyen sanatçılar için uzun zamandır ilham kaynağı olmuştur. Bu yazımızda, bu mistik şehrin özünü farklı görsel dilleriyle yakalayan Nesibe Bostancı, Burhan Tekçe ve Alex Vyatkin’in yaratıcı beyinlerini inceliyoruz.

Nesibe Bostancı: Fluidity and Tranquility in Motion / Harekette Akıcılık ve Huzur

Nesibe Bostancı’s artistic journey unfolds through the medium of video, where she encapsulates the fluidity and tranquility of life. Drawing inspiration from the visual richness surrounding her, including architectural forms, intricate patterns, and the wonders of nature, Bostancı constructs a visual narrative that reflects the diverse dimensions of existence. Her work, exemplified in the video “A note to myself,” serves as a poetic compilation of visuals influenced by luminaries such as Yoshirō Ozu and Chantal Akerman. The integration of individuals into her captivating visual realm invites viewers to interpret narratives personally, fostering a subjective connection with her art. 

Nesibe Bostancı’nın sanatsal yolculuğu, hayatın akıcılığını ve dinginliğini özetleyen video aracılığıyla gelişiyor. Bostancı, mimari formlardan, girift desenlere ve doğa harikalarından ilham alarak etrafını saran görsel zenginlikten yola çıkarak, varoluşun farklı boyutlarını yansıtan görsel bir anlatı kurguluyor. “Kendime bir not” adlı videoda örneklenen çalışmaları, Yoshirō Ozu ve Chantal Akerman gibi önde gelen isimlerden etkilenen görsellerin şiirsel bir derlemesi olarak hizmet ediyor. Bireylerin büyüleyici görsel alanına entegrasyonu, izleyicileri anlatıları kişisel olarak yorumlamaya davet ederek sanatıyla öznel bir bağ kurmaya teşvik ediyor.

 

Burhan Tekçe: The Dichotomy of Darkness and Light / Karanlık ve Aydınlığın İkilemi 

For Burhan Tekçe, art is the language through which he expresses the essence of life. His work revolves around the fundamental aspects of existence, from birth and death to time and consciousness. Tekçe establishes a narrative within his created atmosphere, emphasizing the importance of selecting the right materials to ensure a robust storytelling experience. The dichotomy of darkness and light forms the foundation of his visual language, creating a powerful and evocative emotional impact. In his piece “Ada / Island,” Tekçe explores the melancholic views of an island near Istanbul, where time seems to whirl around, distant and unreachable. 

Burhan Tekçe için sanat, yaşamın özünü ifade ettiği dildir. Çalışmaları doğumdan ölüme, zaman ve bilince kadar varoluşun temel yönleri etrafında dönüyor. Tekçe, yarattığı atmosfer içerisinde bir anlatım kuruyor ve sağlam bir hikaye anlatma deneyimi için doğru malzemeleri seçmenin önemini vurguluyor. Karanlık ve ışık ikilemi görsel dilinin temelini oluşturarak güçlü ve çağrıştırıcı bir duygusal etki yaratıyor. Tekçe, “Ada / Ada” adlı eserinde, zamanın hızla akıp gittiği, uzak ve ulaşılmaz olduğu İstanbul yakınlarındaki bir adanın melankolik manzaralarını araştırıyor.


Alex Vyatkin: Serenity in Istanbul’s Metro / İstanbul metrosunda huzur 

In a departure from traditional mediums, Alex Vyatkin employs video art to capture the atmosphere of Istanbul’s metro in a piece that reflects on the city’s pace and energy. The video, accompanied by the phrase “Ты слишком серьезно к этому относишься, Леша” (“You take this too seriously, Lesha”), portrays the lights and crowds of the metro. Vyatkin’s work combines the hustle and bustle of Istanbul’s metro with a touch of Buddhist tranquility, suggesting a lighter approach to life. The repetitive phrase becomes a mantra, inviting viewers to reconsider their perspectives and find solace in the midst of the city’s chaos. 

Alex Vyatkin, geleneksel mecralardan uzaklaşarak, şehrin temposunu ve enerjisini yansıtan bir eserde İstanbul metrosunun atmosferini yakalamak için video sanatını kullanıyor. “Ты слишком серьезно к этому относишься, Леша” (“Bunu çok ciddiye alıyorsun Lesha”) ifadesinin eşlik ettiği video, metronun ışıklarını ve kalabalığını tasvir ediyor. Vyatkin’in çalışmaları, İstanbul metrosunun koşuşturmacasını Budist dinginliğiyle birleştirerek hayata daha hafif bir yaklaşım öneriyor. Tekrarlanan ifade, izleyicileri bakış açılarını yeniden düşünmeye ve şehrin kaosunun ortasında teselli bulmaya davet eden bir mantraya dönüşüyor.

Through the lenses of Nesibe Bostancı, Burhan Tekçe, and Alex Vyatkin, we gain diverse insights into the enigmatic allure of Istanbul. Each artist navigates the city’s multifaceted identity, offering viewers a unique visual journey. From the fluidity of life to the dichotomy of darkness and light, and the serenity found within chaotic metro scenes, these artists contribute to a collective narrative that unveils the mysteries of Istanbul through the powerful language of visual art.

Nesibe Bostancı, Burhan Tekçe ve Alex Vyatkin’in merceklerinden İstanbul’un esrarengiz cazibesine farklı bakış açıları kazandırıyoruz. Her sanatçı şehrin çok yönlü kimliğinde gezinerek izleyicilere benzersiz bir görsel yolculuk sunuyor. Yaşamın akışkanlığından karanlık ve aydınlığın ikilemine ve kaotik metro sahnelerindeki dinginliğe kadar bu sanatçılar, görsel sanatın güçlü dili aracılığıyla İstanbul’un gizemlerini açığa çıkaran kolektif bir anlatıya katkıda bulunuyorlar.

Redaxion / Redaksiyon: Serkan İncu