Türkçe Çeviri İçerir / Includes Turkısh Translatıon Introductıon to Roman Shteın / Roman Shteın’e Giriş

Roman Shtein, an artist born in 1987 in the historical city of Nizhny Novgorod, has emerged as a profound voice in contemporary art. Shtein’s artistic journey is deeply rooted in his rich cultural heritage, stemming from a family imbued with artistic and architectural influences. His mother, an artist, and his grandfather, an architect, played pivotal roles in nurturing his creative inclinations. Shtein’s Russian and Jewish background also significantly informs his work, creating a tapestry of cultural and existential themes.

1987 yılında tarihi Nizhny Novgorod şehrinde doğan sanatçı Roman Shtein, çağdaş sanatta derin bir ses olarak ortaya çıktı. Shtein’in sanatsal yolculuğunun kökleri, sanatsal ve mimari etkilerle dolu bir aileden gelen zengin kültürel mirasına dayanmaktadır. Bir sanatçı olan annesi ve bir mimar olan büyükbabası, onun yaratıcı eğilimlerini beslemede çok önemli roller oynadılar. Shtein’in Rus ve Yahudi geçmişi de eserlerini önemli ölçüde etkiliyor ve kültürel ve varoluşsal temalardan oluşan bir doku yaratıyor.

Artıstıc Evolutıon and Vısıon / Sanatsal Gelişim ve Vizyon

Professionally, Roman Shtein has explored various artistic disciplines, eventually gravitating towards mixed media, multimedia art, and digital art. Since 2018, he has actively shared his artistic explorations, blending diverse mediums to forge a dynamic and evolving visual language. His works reflect a deep fascination with the multifaceted nature of reality and existence. 

Roman Shtein profesyonel olarak çeşitli sanatsal disiplinleri araştırdı ve sonunda karma medya, multimedya sanatı ve dijital sanata yöneldi. 2018’den bu yana, dinamik ve gelişen bir görsel dil oluşturmak için farklı ortamları harmanlayarak sanatsal keşiflerini aktif olarak paylaşıyor. Eserleri gerçekliğin ve varoluşun çok yönlü doğasına duyulan derin hayranlığı yansıtıyor.

Shtein elucidates his passion for exploring different perceptions of reality within existential narratives. His work invites viewers to contemplate profound questions of existence, identity, and purpose. Each piece serves as a medium for introspection, blending tangible and abstract elements to uncover deeper truths about human existence. 

Shtein, varoluşsal anlatılar içindeki farklı gerçeklik algılarını keşfetme tutkusunu açıklıyor. Çalışmaları izleyicileri varoluş, kimlik ve amaç hakkındaki derin sorular üzerinde düşünmeye davet ediyor. Her bir parça, insanın varoluşuyla ilgili daha derin gerçekleri ortaya çıkarmak için somut ve soyut unsurları harmanlayarak iç gözlem için bir araç görevi görüyor.

The “Laura” Serıes / Laura Serisi 

One of Shtein’s most compelling projects is the “Laura” series, an exploration of the modern digital identity crisis. This series meticulously examines how social media shapes our perceptions of ourselves and others, highlighting the inherent duality of online personas. The pervasive influence of digital platforms on identity formation is laid bare through Shtein’s intricate and thought-provoking compositions.

Using mixed media digital collage, “Laura” unveils the layers of curated images that mask authentic selves, artfully blending illusion with reality. Each piece serves as a poignant commentary on the discrepancies between our true identities and the personas we project online. Shtein masterfully juxtaposes elements of the tangible and the virtual, creating a visual dialogue that reflects the complex dynamics of digital self-presentation.

Shtein’in en ilgi çekici projelerinden biri, modern dijital kimlik krizini inceleyen “Laura” serisidir. Bu dizi, sosyal medyanın kendimize ve başkalarına ilişkin algılarımızı nasıl şekillendirdiğini titizlikle inceliyor ve çevrimiçi kişiliklerin doğasında var olan ikiliği vurguluyor. Dijital platformların kimlik oluşumu üzerindeki yaygın etkisi, Shtein’in karmaşık ve düşündürücü kompozisyonlarında açıkça ortaya çıkıyor.

Karışık medya dijital kolajı kullanan “Laura”, yanılsamayı gerçeklikle ustaca harmanlayarak özgün benlikleri maskeleyen küratörlü görüntülerin katmanlarını ortaya çıkarıyor. Her parça, gerçek kimliklerimiz ile internette yansıttığımız kişilikler arasındaki farklılıklara dair dokunaklı bir yorum görevi görüyor. Shtein, dijital öz sunumun karmaşık dinamiklerini yansıtan görsel bir diyalog yaratarak, somut ve sanal unsurları ustaca bir araya getiriyor.

The series captures the fragmented nature of contemporary identity through a blend of abstract and realistic visuals. Faces in the artwork morph and pixelate, symbolizing the fluidity and fragility of self-presentation in the digital age. This morphing effect not only emphasizes the ephemeral nature of digital identities but also critiques the superficiality inherent in online interactions. By manipulating facial features and incorporating pixelation, Shtein conveys how digital mediums distort and fragment our sense of self.

“Laura” challenges viewers to question the authenticity of their online personas and the impact on self-perception. It invites a critical reflection on the performative aspects of social media, where the pursuit of likes and followers often takes precedence over genuine self-expression. The series calls for introspection, urging individuals to recognize the psychological toll of maintaining dual identities and to seek a more authentic connection with themselves and others.

Seri, soyut ve gerçekçi görsellerin bir karışımı aracılığıyla çağdaş kimliğin parçalanmış doğasını yakalıyor. Sanat eserindeki yüzler, dijital çağda öz sunumun akışkanlığını ve kırılganlığını simgeleyerek şekilleniyor ve pikselleşiyor. Bu dönüşüm etkisi yalnızca dijital kimliklerin geçici doğasını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda çevrimiçi etkileşimlerin doğasında var olan yüzeyselliği de eleştiriyor. Shtein, yüz özelliklerini değiştirerek ve pikselleştirmeyi dahil ederek, dijital ortamların benlik duygumuzu nasıl çarpıttığını ve parçaladığını aktarıyor.

“Laura” izleyicileri çevrimiçi kişiliklerinin gerçekliğini ve öz algı üzerindeki etkisini sorgulamaya davet ediyor. Beğenilerin ve takipçilerin peşinde koşmanın çoğu zaman gerçek kendini ifade etmekten öncelikli olduğu sosyal medyanın edimsel yönleri üzerine eleştirel bir düşünceyi davet ediyor. Dizi, bireyleri ikili kimlikleri sürdürmenin psikolojik bedelinin farkına varmaya ve kendileri ve başkalarıyla daha özgün bir bağlantı aramaya teşvik ederek iç gözlem çağrısında bulunuyor.In a screen-dominated world, “Laura” advocates for a return to genuine connection. Shtein’s work emphasizes the importance of embracing vulnerability and authenticity in our interactions, both online and offline. By exposing the fragility of digital facades, “Laura” encourages a reevaluation of what it means to be truly connected and authentic in the modern age. The series is a powerful reminder of the need to bridge the gap between our online personas and our true selves, fostering deeper and more meaningful human connections.

Ekranların hakim olduğu bir dünyada “Laura” gerçek bağlantıya dönüşü savunuyor. Shtein’in çalışması, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı etkileşimlerimizde kırılganlığı ve özgünlüğü benimsemenin önemini vurguluyor. “Laura”, dijital cephelerin kırılganlığını açığa çıkararak, modern çağda gerçekten bağlantılı ve özgün olmanın ne anlama geldiğinin yeniden değerlendirilmesini teşvik ediyor. Bu seri, daha derin ve daha anlamlı insan bağlantılarını teşvik ederek çevrimiçi kişiliklerimiz ile gerçek benliğimiz arasındaki boşluğu doldurmamız gerektiğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır.

Text by / İçerik: Farhad Adballa
Artist, Art critic/Sanatçı ve Sanat Eleştirisi https://farhad-adballa-art-reviews-beyond.jimdosite.com/

Redaxion / Redaksiyon: Serkan Incu