Immigration has long been a catalyst for cultural exchange, infusing new influences and ideas into the music scenes of various countries. The stories of Pavel Khoreshko (USA), Sergey Philippov (India), twin // kosty (UK), Ivan Ocean and Vadim Mirror (Georgia) exemplify how emigration can shape and enrich the development of the music arena in their respective countries of residence. These talented musicians bring with them diverse backgrounds and artistic experiences, contributing to the global tapestry of music while creating unique blends that transcend borders.

Göç, çeşitli ülkelerin müzik sahnelerine yeni etkiler ve fikirler aşılayarak, uzun süredir kültürel alışveriş için bir katalizör olmuştur. Pavel Khoreshko (ABD), Sergey Philippov (Hindistan), twin // kosty (İngiltere), Ivan Ocean ve Vadim Mirror’ın (Gürcistan) hikayeleri, göçün kendi ülkelerindeki müzik arenasının gelişimini nasıl şekillendirebileceğini ve zenginleştirebileceğini örnekler. Bu yetenekli müzisyenler, sınırları aşan benzersiz karışımlar yaratırken, küresel müzik dokusuna katkıda bulunarak, farklı geçmişleri ve sanatsal deneyimleri yanlarında getiriyor.

Pavel Khoreshko (USA)

Meet Pavel Khoreshko, the creative force known as Shenji, a 27-year-old producer and DJ whose journey from Moscow to the USA has left an indelible mark on the global music landscape. His musical compositions weave together ethereal and melodic electronic elements, drawing inspiration from drum and bass and garage genres, resulting in a mesmerizing fusion. 

Moskova’dan ABD’ye yaptığı yolculuk küresel müzik manzarasında silinmez bir iz bırakan 27 yaşındaki yapımcı ve DJ, Shenji olarak bilinen yaratıcı güç Pavel Khoreshko ile tanışın. Müzik besteleri, ruhani ve melodik elektronik unsurları bir araya getirerek davul, bas ve garaj türlerinden ilham alarak büyüleyici bir füzyonla sonuçlanır.

In his earlier days, before relocating to the USA, Khoreshko played a pivotal role in the vibrant Moscow dance scene, nurturing its growth through his entrepreneurial endeavors. Today, as a sound producer and mentor, he collaborates with up-and-coming musicians in the USA, expanding his artistic vision beyond national borders. Remarkably, Shenji’s music transcends geographical boundaries and earned him a coveted spot in the prestigious international exhibition “EV” in Istanbul. His special ambient set enriched the exhibition’s theme centered around the concept of “home,” further showcasing his global artistic impact.

İlk günlerinde, ABD’ye taşınmadan önce, Khoreshko canlı Moskova dans sahnesinde çok önemli bir rol oynadı ve girişimci çabalarıyla büyümesini besledi. Bugün, bir ses yapımcısı ve akıl hocası olarak, ABD’de gelecek vaat eden müzisyenlerle işbirliği yaparak sanatsal vizyonunu ulusal sınırların ötesine taşıyor. Dikkat çekici bir şekilde, Shenji’nin müziği coğrafi sınırları aşıyor ve ona İstanbul’daki prestijli uluslararası sergi “EV”de imrenilen bir yer kazandırdı. Özel ambiyans seti, serginin “ev” konsepti merkezli temasını zenginleştirerek, küresel sanatsal etkisini daha da gözler önüne serdi.

Sergey Philippov (India)

Sergey Philippov, a gifted theatre composer and sound designer, discovered his musical inspiration in the ancient Indian music tradition of Dhrupad. Having studied under the guidance of Indian masters Pelva Naik and Bahauddin Dagar, he embraces the key principle of Dhrupad: the unhurried and restrained unfolding of musical canvases, allowing listeners to perceive the passage of time and subtle nuances within the sonic structure.

Yetenekli bir tiyatro bestecisi ve ses tasarımcısı olan Sergey Philippov, müzikal ilhamını Dhrupad’ın eski Hint müziği geleneğinden aldı. Hintli ustalar Pelva Naik ve Bahauddin Dagar’ın rehberliğinde çalıştıktan sonra, Dhrupad’ın temel ilkesini benimsiyor: dinleyicilerin zamanın geçişini ve ses yapısındaki ince nüansları algılamasına olanak tanıyan müzikal tuvallerin telaşsız ve ölçülü bir şekilde açılması.

Upon his immigration to India, Sergey embarked on a captivating collaboration with Indian artist Somudra Banerje, resulting in the video art performance titled “Towards An Exegesis On Dying Inayath Khan.” In this mesmerizing project, Sergei challenged conventional musical associations by employing detuned string and authentic woodwind instruments. The result was an enchanting and immersive sonic landscape with no direct source of recognizable music, enabling listeners to delve into a deeply introspective experience.

Hindistan’a göç etmesi üzerine Sergey, Hintli sanatçı Somudra Banerje ile büyüleyici bir işbirliğine girişti ve bunun sonucunda “Towards An Exegesis On Dying Inayath Khan” başlıklı video sanatı performansı ortaya çıktı. Bu büyüleyici projede Sergei, akortsuz telli ve otantik nefesli çalgılar kullanarak geleneksel müzik çağrışımlarına meydan okudu. Sonuç, doğrudan tanınabilir bir müzik kaynağı olmayan büyüleyici ve sürükleyici bir ses manzarasıydı ve dinleyicilerin derinlemesine iç gözlemsel bir deneyime dalmalarını sağlıyordu.

Ivan Ocean and Vadim Mirror (Georgia)

Two indie folk musicians from Russia have found a new home in Batumi, Georgia. Captivated by the city’s vibrant artistic community, they established a recording studio aimed at nurturing local talent. Their passion for fostering creativity has led them to organize Parnavaz Fest, a music festival that will unite Georgian and foreign artists, offering a platform to amplify their creative voices.

Rusya’dan iki bağımsız halk müzisyeni, Gürcistan’ın Batum kentinde yeni bir ev buldu. Şehrin canlı sanat topluluğunun büyüsüne kapılarak, yerel yetenekleri beslemeyi amaçlayan bir kayıt stüdyosu kurdular. Yaratıcılığı geliştirmeye olan tutkuları, onları Gürcü ve yabancı sanatçıları birleştirecek ve yaratıcı seslerini yükseltecek bir platform sunan bir müzik festivali olan Parnavaz Fest’i düzenlemeye yöneltti.

 

twin // kosty (UK)

twin // kosty began his musical journey as a DJ, captivating audiences with his eclectic mix of niche electronic and Russian alternative rap music. His talent caught the attention of larger platforms, leading to an opportunity to perform at the Nike stage during the Faces & Laces festival in Moscow.

twin // kosty, müzik yolculuğuna bir DJ olarak başladı ve niş elektronik ve Rus alternatif rap müziğinin eklektik karışımıyla izleyicileri büyüledi. Yeteneği daha büyük platformların dikkatini çekerek Moskova’daki Faces & Laces festivalinde Nike sahnesinde performans sergileme fırsatı sağladı.

Following his move to the UK for university and an exchange program in the US, Kosty ventured into sound production and rapping, adopting the alter-ego KOY2. Today, he frequents London’s popular clubs as a guest DJ, showcasing his versatile skills and blending influences from various cultural backgrounds.

Üniversite ve ABD’de bir değişim programı için İngiltere’ye taşınmasının ardından Kosty, ikinci kişiliği KOY2’yi benimseyerek ses prodüksiyonu ve rap yapmaya girişti. Bugün, çok yönlü becerilerini sergileyen ve çeşitli kültürel geçmişlerden gelen etkileri harmanlayan bir konuk DJ olarak Londra’nın popüler kulüplerini sık sık ziyaret ediyor.

The decision to venture beyond DJing into sound production and rapping under the alter-ego KOY2 exhibits Kosty’s desire to explore new artistic dimensions and master additional facets of music creation. 

KOY2 alt benliği altında DJ’liğin ötesinde ses prodüksiyonu ve rap yapmaya girişme kararı, Kosty’nin yeni sanatsal boyutları keşfetme ve müzik yaratmanın ek yönlerinde ustalaşma arzusunu sergiliyor.