Harmony in Diversity: Beauty, War, Environmental Crisis, and Fairy Tale
Çeşitlilikte Uyum: Güzellik, Savaş, Çevresel Kriz ve Peri Masalı

Text/Metin: Derya Ocean

 

Embarking on a profound exploration of the diverse landscape of contemporary art, we find ourselves captivated by the distinct echoes of five exceptional voices. Frologies, Mayya Yaroshenko, Maria Cohen, Olga Lukoianova, and Nelli Kamaeva emerge as formidable forces in the realm of artistic expression, each carving their niche with compelling stories and thought-provoking creations.

Çağdaş sanatın farklı coğrafyasını derinden keşfederken, kendimizi beş olağanüstü sesin belirgin yankıları karşısında büyülenmiş halde buluyoruz. Frolojiler, Mayya Yaroshenko, Maria Cohen, Olga Lukoianova ve Nelli Kamaeva, sanatsal ifade alanında zorlu güçler olarak ortaya çıkıyor; her biri ilgi çekici hikayeler ve düşündürücü yaratımlarla kendi nişlerini oluşturuyor.

Frologies: Unveiling the Masks of War / Frolojiler: Savaşın Maskelerini Ortaya Çıkarmak 

Frologies keenly senses the perilous impulses surfacing in the contemporary world. Her response to these dynamics is vividly portrayed in her artwork, where she conveys her fervor and anguish—emotions often elusive when confined to words, given their inherently conditional nature. Her creation, “Mask of War” (March 2022), emerged during the initial days of the conflict between Russia and Ukraine, deeply influenced by the unfolding events. 

Frologies, çağdaş dünyada yüzeye çıkan tehlikeli dürtüleri keskin bir şekilde hissediyor. Bu dinamiklere verdiği tepki, sanat eserinde canlı bir şekilde tasvir ediliyor; coşkusunu ve ıstırabını aktarıyor; bu duygular, doğası gereği koşullu doğaları göz önüne alındığında, kelimelerle sınırlı kaldığında genellikle anlaşılması zor oluyor. “Savaş Maskesi” (Mart 2022) adlı eseri, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın ilk günlerinde ortaya çıktı ve gelişen olaylardan derinden etkilendi.

Frologies,  “Mask of War” (2022) / Frolojiler, “Savaş Maskesi” (2022)

To her, the world seemed to split into two realms, framing the contemporary age against the backdrop of an ancient world entangled in conflict, where any attempt at meaningful expression is promptly met with criticism. Although she keeps the creative process shrouded in secrecy, Frologies suggests that the inspiration for the mask image arose from her observations in everyday life, where her consciousness was pierced akin to a bullet. The stark image of war manifested in its unembellished form. 

Ona göre dünya iki alana bölünmüş gibi görünüyordu; çağdaş çağı, çatışmalarla iç içe geçmiş eski bir dünyanın arka planına göre çerçeveliyordu; burada anlamlı bir ifadeye yönelik herhangi bir girişim anında eleştiriyle karşılanıyordu. Frologies, yaratıcı süreci gizlilik içinde tutsa da, maske görselinin ilhamının, bilincinin bir kurşun gibi delindiği günlük yaşamdaki gözlemlerinden kaynaklandığını öne sürüyor. Savaşın keskin görüntüsü, süslenmemiş haliyle ortaya çıktı.

Frologies, “Chicks” (2022) / Frolojiler, “Civcivler” (2022)

 

Both artworks, “Mask of War” and “Chicks” (June 2022), draw from a destructive reality, originating from reflections on war and the human body—how it diminishes to insignificance and becomes superfluous to someone. Its former strength transforms into a fragility intensified a hundredfold. The body fades away, dissolving into the landscape. Her drawings, poignant and sincere, offer a sobering truth and crucial support in a world unraveling at its seams, serving as essential anchors amidst the chaos.

Her iki sanat eseri de, “Savaş Maskesi” ve “Civcivler” (Haziran 2022), savaşa ve insan vücuduna dair düşüncelerden kaynaklanan yıkıcı bir gerçeklikten yola çıkıyor; bu gerçekliğin nasıl önemsizleştiği ve birileri için gereksiz hale geldiği. Eski gücü, yüz kat yoğunlaşmış bir kırılganlığa dönüşüyor. Beden, manzaranın içinde eriyip kayboluyor. Dokunaklı ve samimi çizimleri, dikişleri çözülen bir dünyada ayıltıcı bir gerçek ve hayati bir destek sunuyor ve kaosun ortasında temel birer dayanak noktası görevi görüyor.

Mayya Yaroshenko: Capturing Life’s Subtle Ephemeral Beauty /
Hayatın İnce Geçici Güzelliğini Yakalamak 

Mayya Yaroshenko’s art serves as a poetic celebration of the delicate and beautiful facets of life. Eschewing complex conceptual narratives, Yaroshenko’s paintings aim to convey the fragility and beauty inherent in our surroundings, incorporating a unique touch by employing Chinese calligraphy techniques. Whether it’s the glistening dew on plants after rain or the serene gaze of a devoted animal, her work captures the essence of fleeting moments.

Mayya Yaroshenko’nun sanatı, hayatın narin ve güzel yönlerinin şiirsel bir kutlaması işlevi görüyor. Karmaşık kavramsal anlatımlardan kaçınan Yaroshenko’nun resimleri, Çin kaligrafi tekniklerini kullanarak benzersiz bir dokunuş katarak çevremizdeki kırılganlığı ve güzelliği aktarmayı amaçlıyor. İster yağmurdan sonra bitkilerin üzerindeki parıldayan çiy, ister sadık bir hayvanın dingin bakışı olsun, eserleri kısacık anların özünü yakalıyor.

Mayya Yaroshenko, “Against the wind” / “Rüzgara Karşı”, (2018-2019)

 

Animals, with their loyalty and the independence of fearless cats, become conduits for Yaroshenko to explore the internal depth and interconnectedness with the world. Her art is a gentle reminder of life’s transience, a modern-day “Memento Mori.” Collaborating with Art Director and Curator Natalia Knorre, Yaroshenko’s projects find a unique space in the contemporary art scene, spotlighting emerging talents.

Sadakatleri ve korkusuz kedilerin bağımsızlığıyla hayvanlar, Yaroşenko’nun iç derinliğini ve dünyayla olan bağlantısını keşfetmesinde bir kanal haline geliyor. Sanatı, hayatın geçiciliğini nazik bir şekilde hatırlatıyor; günümüzün bir “Memento Mori”si. Sanat Yönetmeni ve Küratör Natalia Knorre ile işbirliği yapan Yaroshenko’nun projeleri, çağdaş sanat ortamında benzersiz bir yer buluyor ve yeni ortaya çıkan yetenekleri ön plana çıkarıyor.

Maria Cohen’s “Pray & Sacrifice”: An Artistic Protest Against War /
Maria Cohen’in “Dua ve Fedakarlık” Tablosu: Savaşa Karşı Sanatsal Bir Protesto

Born from Maria Cohen’s emotional and psychological journey through the impact of war, her project “Pray & Sacrifice” unfolds through a fusion of writing and art, serving as a visceral expression of stress, fear, anxiety, and frustration. 

Maria Cohen’in savaşın etkisiyle duygusal ve psikolojik yolculuğundan doğan projesi “Dua Et ve Kurban Et”, yazı ve sanatın birleşimiyle ortaya çıkıyor ve stres, korku, kaygı ve hayal kırıklığının içten bir ifadesi olarak hizmet ediyor.

At its core, the project delves into the intricate theme of sacrifice, exploring the artist’s contemplation on sacrificing elements such as love, feelings, money, homeland, and more. This exploration questions the profound significance and far-reaching consequences of such sacrifices, portraying the act as a nuanced and complex choice laden with emotions—grief, love, guilt, frustrations, and fears.

Proje özünde karmaşık fedakarlık temasını inceliyor ve sanatçının aşk, duygular, para, vatan ve daha fazlası gibi fedakarlık unsurları üzerine düşüncelerini araştırıyor. Bu keşif, bu tür fedakarlıkların derin önemini ve geniş kapsamlı sonuçlarını sorguluyor ve eylemi, keder, sevgi, suçluluk, hayal kırıklığı ve korku gibi duygularla dolu incelikli ve karmaşık bir seçim olarak tasvir ediyor.

             
“Pray & Sacrifice”Old Royal Naval College, London, U.K. (2022) /
“Dua ve Fedakarlık”Old Royal Naval College, Londra, Birleşik Krallık (2022)


“Pray & Sacrifice” aspires to be more than an artistic endeavor; it is a unique voice echoing from the depths of the artist’s personal traumatic experiences. Rooted in the historical context of the conflict, this project serves as a poignant protest against violence and the unjust toll of innocent lives. Its aim is to provoke emotional impact and establish an intimate connection with the viewer. 

“Dua ve Farkındalık” sanatsal bir çabadan daha fazlasını hedeflemektedir; sanatçının kişisel travmatik deneyimlerinin derinliklerinden yankılanan eşsiz bir ses. Çatışmanın tarihsel bağlamına dayanan bu proje, şiddete ve masum hayatların adaletsiz şekilde öldürülmesine karşı dokunaklı bir protesto işlevi görüyor. Amacı duygusal etki yaratmak ve izleyiciyle samimi bir bağ kurmaktır.

Nelli Kamaeva’s “Donate Unwanted Food”: A Visual Call to Environmental Responsibility
Nelli Kamaeva’nın “İstenmeyen Yiyecekleri Bağışlayın”: Çevresel Sorumluluğa Görsel Bir Çağrı

From the vibrant city of Tbilisi, Georgia, Nelli Kamaeva brings a breath of fresh air to the world of art with her multidisciplinary poster design. “Donate Unwanted Food” serves as a visual call to environmental responsibility, combining creativity, dimensionality, and a touch of the analog world. 

Gürcistan’ın hareketli Tiflis şehrinden Nelli Kamaeva, multidisipliner poster tasarımıyla sanat dünyasına yeni bir soluk getiriyor. “İstenmeyen Yiyecekleri Bağışlayın”, yaratıcılığı, boyutluluğu ve analog dünyanın dokunuşunu birleştirerek çevresel sorumluluğa görsel bir çağrı olarak hizmet ediyor.

Nelli Kamaeva, “Donate Unwanted Food” / “İstenmeyen Yiyecekleri Bağışlayın” (2021) 


The poster’s clean white background and cyan-greenish sand-textured letter “R” convey the imperative to “reduce” food waste, while an enigmatic alien text adds an element of curiosity. Kamaeva’s design, with its delicate grid pattern and hand-drawn notes, encourages viewers to actively participate in the movement to reduce food waste and make a positive impact on the planet. 

Posterin temiz beyaz arka planı ve camgöbeği yeşilimsi kum dokulu “R” harfi, gıda israfını “azaltma” zorunluluğunu ifade ederken, esrarengiz bir uzaylı metni de merak unsuru katıyor. Kamaeva’nın tasarımı, hassas ızgara deseni ve elle çizilmiş notlarıyla, izleyicileri gıda israfını azaltma ve gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratma hareketine aktif olarak katılmaya teşvik ediyor.


Olga Lukoianova: Bridging Time with Graphic Magic / Grafik Sihiriyle Zamanı Birleştiriyoruz 

Olga Lukoianova, also known as Ficiko, stands out as a luminary in book and magazine illustration. Her style, marked by a vibrant palette and bold choices, forms a modern graphic language attuned to today’s readers. Lukoianova seamlessly blends tradition with modernity, capturing the magical depth of living material with precision through clear lines and distinctive silhouettes. 

Ficiko olarak da bilinen Olga Lukoianova, kitap ve dergi illüstrasyonlarında bir yıldız olarak öne çıkıyor. Canlı bir palet ve cesur seçimlerle öne çıkan stili, günümüzün okuyucularına uyum sağlayan modern bir grafik dili oluşturuyor. Lukoianova, net çizgiler ve farklı silüetler aracılığıyla canlı malzemenin büyülü derinliğini hassasiyetle yakalayarak geleneği modernlikle kusursuz bir şekilde harmanlıyor.

Olga Lukoianova, “Folktale Week 2020: The Repka Series” / “Halk Hikayesi Haftası 2020: Repka Dizisi”

 

Her mixed technique, employing watercolor, acrylic inks, gouache, colored pencils, and digital drawing, creates a visual symphony that resonates across diverse mediums. A notable project, “Folktale Week 2020: The Repka Series,” showcases Lukoianova’s support for popularizing folk tales. In her interpretation, the Russian folk tale “Repka” unfolds with a contemporary twist, featuring her grandparents as modern retirees exploring rural life. Lukoianova’s series is not just an illustration; it’s a narrative journey connecting generations and bridging the gap between tradition and modernity.

Suluboya, akrilik mürekkepler, guaj, renkli kalemler ve dijital çizimden oluşan karma tekniği, farklı ortamlarda yankılanan görsel bir senfoni yaratıyor. Dikkate değer bir proje olan “Halk Hikayesi Haftası 2020: Repka Dizisi”,  Lukoianova’nın halk masallarını popülerleştirmeye verdiği desteği sergiliyor. Onun yorumunda, Rus halk masalı “Repka”, büyükanne ve büyükbabasının kırsal yaşamı keşfeden modern emekliler olarak öne çıktığı çağdaş bir dokunuşla ortaya çıkıyor. Lukoianova’nın serisi sadece bir örnek değil; nesilleri birbirine bağlayan ve gelenek ile modernite arasındaki boşluğu dolduran anlatısal bir yolculuktur.

Redaxion / Redaksiyon: Serkan İncu